De stamreeks

I.      Simon Jansz van Teilingen

Geboren: vóór 1418.
Overleden: 1438/39.

Simon Jansz van Teilingen pachtte vanaf 1418 landerijen in Voorhout, die eigendom waren van de abdij Leeuwenhorst. Tussen 1418 en 1431 waren dit enkele stukken (geest)grond. Vanaf 1430 pachtte Simon vier akkers. Zijn weduwe Alijd nam de overeenkomst met ingang van 1439 over. Simon Jansz zal dus in 1438 of 1439 zijn overleden. Vanaf 1454 kwam er nog een vijfde akker bij en vanaf 1471 pachtte Alijd samen met haar kinderen. Te beginnen in 1481 pachtte zijn zoon Willem Simonsz in ieder geval de vier akkers die al vanaf 1430 waren gehuurd.

In de jaren 1419-1448 pachtte een Dirk Jansz van Teilingen grond in Voorhout (vanaf 1449 zijn kinderen). Deze Dirk Jansz was waarschijnlijk een broer van Simon Jansz.

Kind.
1. Willem Simonsz. Zie II.

 

II.      Willem Simonsz

Geboren: vóór 1439.
Overleden: 1507/08.

Willem Simonsz betaalde van 1481 tot 1508 pacht over vier akkers in Voorhout die voorheen door zijn vader en later door diens weduwe Alijd waren gepacht. Na de dood van Willem pachtte zijn weduwe Lobbrecht (Lobburg) met haar kinderen van 1508 tot en met 1515 deze landerijen. Vanaf 1516 trad hun zoon Jacob Willemsz van Warmond als de pachter van deze goederen op.

Kind.
1. Jacob Willemsz van Warmond. Zie III.

III.      Jacob Willemsz van Warmond

Geboren: vóór 1508.
Overleden: in 1558/59.

Van 1516 tot 1559 pachtte Jacob Willemsz van Warmond alias de edeleman landerijen van de abdij Leeuwenhorst. Vanaf 1559 tot 1563 trad de weduwe van Jacob Willemsz als pachter op. Daarna werd hun zoon Pieter Jacobsz als pachter genoemd.

Jacob Willemsz was schout van Voorhout, in ieder geval in de jaren veertig en vijftig van de zestiende eeuw. Schout ‘Jacop van Warmondt’ voerde in 1554 als wapen vijf aangesloten ruiten.

Jacob zal de Jacob Willemsz zijn die in 1544 in Voorhout woonde en eigenaar was van verschillende landerijen. Jacob Willemsz van Warmond bezat zeker een boerderij in Voorhout die na zijn dood in handen kwam van zijn zoon Pieter Jacobsz Schouten. In ieder geval in 1580 was Pieter Jacobsz de eigenaar van die boerderij. Hij bezat ook grond in Lisse. Nog in 1591 werd in Sassenheim land verkocht dat had toebehoord aan Jacob Willemsz schout van Voorhout.

Kinderen.
1.   Pieter Jacobsz Schouten. Zie IV.
2.   Mogelijk was een ander kind Willem Jacobsz Schoudt, die in 1564 in Voorhout werd genoemd. Al eerder, in 1527, kwam een Willem Jacobsz Schout voor als welgeborene van Rijnland.

IV.      Pieter Jacobsz Schouten

Geboren: vóór 1559.
Overleden: tussen 1580 en 1588.

Pieter Jacobsz Schouten (eenmalig: Pieter Jacobsz van Warmont) was gehuwd met Adriana Cornelisdr. Een Pieter Jacobsz Warmond komt in 1583 en 1585 voor op de lijst van Rijnlandse welgeborenen. Het is niet zeker of deze welgeborene Pieter Jacobsz van Warmond behoorde tot het gegoede geslacht Van Warmond of tot het Voorhoutse geslacht Van Warmond/Schouten.

Kinderen (volgorde onbekend; nrs. 4 en 5 niet zeker).
1.   Jan Pietersz. Zie V.
2.  Maritge Pietersdr. Zij was vrijwel zeker in 1600 al gehuwd met Jan Pietersz Roelofarendsveen en werd in 1624 expliciet genoemd als zijn vrouw. Maritgen zal dus niet later dan 1580 zijn geboren. Zij overleed vóór 30 april 1643.
3.  Neeltge Pietersdr Schouten. Zij trouwde met Daniel Lenaertsz Tetrode, die in 1617 al was overleden. In 1623 woonde zij met zes kinderen in Lisse, in de Poelbuurt. Zij leefde nog in 1636.
4.  Simon Pietersz Schouten. Hij werd genoemd als gebruiker van landerijen in Voorhout in 1580, 1588 en 1592. In 1600 werd zijn weduwe genoemd.
5.  Adriaen Pietersz Schouten. In 1592 werd zijn weduwe genoemd. In 1600 werd Adriaen Pietersz Schouten genoemd als belend in Sassenheim; dat moet zijn weduwe zijn geweest.

Pieter Jacobsz Schouten bezat en gebruikte in 1580 een ‘woninge met veel percelen’ in Voorhout. De ‘percelen’ hadden een totale omvang van 8 morgen en 550 roeden. Hij had de eigendom verworven als opvolger van zijn vader Jacob Willemsz. De oppervlaktematen waren in die dagen de morgen, de hond en de (vierkante) roe of roede. In de regio Rijnland was de omvang van een morgen 0,85 hectare, van een hond 0,14 ha en van een (vierkante) roede 14,19 m2. Het boerenbedrijf van Pieter Jacobsz had dus een omvang van ruim 7½ hectare. In 1588 werden de weduwe en kinderen van Pieter Jacob Schouten genoemd, met een bedrijf van 15 morgen en 150 roe. Vanaf 1564 tot en met 1599 pachtte Pieter, later Adriana, de vier akkers die al in 1430 door overgrootvader Simon Jansz van Teilingen waren gepacht.

In 1564 werd een Pieter Jacob Willemsz genoemd als eigenaar en gebruiker van grond in Voorhout. Drie juiste voornamen op rij maakt het waarschijnlijk dat hij inderdaad Pieter Jacobsz Schouten/Warmond was.

De weduwe van Pieter Schouten, Adriana Cornelisdr, werd in 1600 samen met haar schoonzoon Pieter Janszoon Roeloffaertgensveen aangeslagen voor de hoofdelijke belasting die in het gewest Holland werd geïnd. Adriana voerde samen met haar schoonzoon en dochter Maritge een huishouden in Voorhout. Zij werden aangeslagen voor 50 gulden per jaar. De aanslag werd verminderd tot 40 gulden, nadat schoonzoon Pieter Janszoon onder ede de waarde van hun goederen had geschat op lager dan 9000 gulden.

Op 1 april 1603 kocht Adriana Cornelisdr, de weduwe van Pieter Jacobsz van Warmont, een stuk grond in Lisse met de naam Schermersweide, aan de noordwestkant begrensd door de Woensdagse Wetering van Voorhout. Op 16 april 1604 verkocht Adriaentge Cornelisdr, weduwe van Pieter Jacobsz, wonende in Voorhout, met haar zoon Jan Pietersz als voogd 3½ hond land in Sassenheim.

Adriana stond eind 1619 toe dat haar zoon Jan Pietersz Warmont de Schermersweide bezwaarde. De hofstede van Jan Pietersz in Lisse grensde aan deze Schermersweide. Adriana woonde in 1623 nog steeds in bij haar dochter Maritgen Pietersdr en schoonzoon Pieter Jansz Roelofaertgensveen.

V.      Jan Pietersz Warmond alias Jan Pietersz Schouten

Geboren: onbekend (circa 1560-1570).
Overleden: vóór 2 maart 1632.

Jan Pietersz trouwde vóór 22 mei 1597 met Jannetgen Jeroensdr van der Cluft uit Lisse. Jannetgens ouders waren Jeroen Dammasz van der Cluft en Duijffgen Cornelisdr. Haar vader Jeroen Dammasz Cluft was ambachtsbewaarder (= schepen) van Lisse. Haar grootvader Dammas Gerritsz Cluft was medio zestiende eeuw de schout van Lisse.

Kinderen.
1.   Pieter Jansz Warmont. Hij was in maart 1632 ten minste 25 jaar, dus geboren voor 1607. Hij leefde nog in 1652 en overleed voor 4 december 1654.
2.  Jacob Jansz Warmont. Hij trouwde met Jannetge Cornelisdr, die al eerder gehuwd was geweest en voor 4 april 1642 overleed. In 1656 werd zijn weduwe Petertge Cornelisdr genoemd.
3.  Cornelis Jansz Warmont. In 1623 woonde hij als knecht in bij Neeltge Pietersdochter Schouten in Lisse. Waarschijnlijk bestierde hij voor zijn tante – die weduwe was – de boerderij. Cornelis leefde nog in 1655. Hij overleed voor 5 mei 1656. Zijn weduwe heette Trijntje Hendricksdr.
4.  Geertruijt (Geertge) Jansdr Warmont. Zij trouwde met Laurens Cornelisz.
5.   Magdaleentje (Leentge) Jansdr Warmont. Zij woonde in 1647 in Sassenheim. Haar man Jacob Cornelis Jacobszz (Kercklaen) was toen al overleden; zij had in 1647 zoontjes van 12 en 10 jaar oud, dus zal zij ten minste in de dertig zijn geweest. Zij trouwde later met Cornelis Jansz van der Bouchorst. Leentge overleed in 1654.
6.   Maerten Jansz Warmont. Zie VI.
7.   Crijntgen Jansdr Warmont. Zij trouwde met Gerrit Pietersz Gravesloot. Crijntge en Gerrit waren in 1637 al overleden.

In 1594 kocht Jan Pietersz Schouten, wonende te Lisse, in Voorhout 4 hond weiland, met als een van de belendingen zijn moeder, de weduwe van Pieter Jacobsz Schouten. Op 8 februari 1597 kocht Jan Pietersz Warmont in Lisse een huis met een hooiberg en schuur en 3½ morgen land, gelegen in Schermersgeest, zuidoost de Heerweg en noordwest de banheining van Voorhout, en bovendien nog een aangrenzend stuk land van 1 morgen, dat deels in Lisse en deels in Sassenheim lag.

Waarschijnlijk ging Jan Pietersz om Jannetge in Lisse wonen en markeerde de koop in 1597 van een boerderij zijn huwelijk met een meisje uit dat dorp. Voor 1594 komen Jan Pietersz noch zijn ouders in Lisse voor en bovendien bleef zijn moeder in Voorhout wonen.

In de gewestelijke belasting van 1600 werd Jan Pieter Schouten uit Lisse aangeslagen voor 50 gulden per jaar, later voor 30 gulden, nadat hij had gezworen dat zijn bezittingen minder waard waren dan 3000 gulden.

In ieder geval in 1609, 1613 en 1617 was Jan Pietersz van Warmont/Schouten kerkmeester van de parochiekerk van Sassenheim.

In 1619 omvatte het boerenbedrijf in Lisse: woning, hooiberg en schuur, met de teel- en weilanden daar achter gelegen groot 5 morgen, 5 hond, 82 roe, strekkende van de Heerweg tot aan de Woensdagse watering toe. De grond rond de boerderij was dus bijna 5 hectare. Waarschijnlijk bezat en/of pachtte Jan Pietersz naast deze boerderij met omliggende akkers en weilanden nog landerijen elders.

Na 1597 werd Jan Pietersz Warmond/Jan Pietersz Schouten in Lisse en Sassenheim een aantal keren als ‘belend’ genoemd, dat wil zeggen als grenzend aan het eigendom van een ander. In 1601 grensde in Lisse een eigendom van Jan Pietersz Warmont aan een hofstede met de naam Beeckesteijn. In 1611 en 1614 trad Jan Pietersz van Warmont op als voogd van zijn vrouw bij de verkoop van landerijen van zijn schoonvader Jeroen Dammasz.

In 1623 woonden Jan Pietersz Warmont en Jannetgen Jeroensdr van der Cluft nog steeds in Lisse, in de West- of Duynbuurt. Hun huishouden bestond dat jaar uit: Jan Pietersz Warmont en Jannetgen Jeroensdr zijn huisvrouw, hun kinderen Pieter, Jacob, Maerten, Magdaleentgen en Geertruijt, hun kleinkind Claes Gerritsz en Jeroen Dammasz van der Cluft, de vader van Jannetgen.

Op 12 maart 1624 werd Jan Pietersz Warmont genoemd als belend in Voorhout. In 1625 kocht hij nog land in Lisse, daarna werd hij in Lisse niet meer genoemd. In maart 1632 kocht Jan Pietersz Warmont drie morgen land in Sassenheim, in Geelhorn. Zijn zoon Pieter Jansz stond borg.

Jan Pietersz van Warmont overleed uiterlijk begin 1632. Waarschijnlijk overleed Jannetgen Jeroensdr in 1638, want op 15 juni van dat jaar werd de boedel over de kinderen van Jan Pietersz en Jannitgen verdeeld. Genoemd werden: Peter, Jacob, Cornelis, Maerten, Leentge, Geertge en de nagelaten kinderen van Crijntge. Maerten Jansz erfde 4 morgen en 3 hond land gelegen in Sassenheim.

VI.      Maerten Jansz Warmond

Geboren: onbekend (ca. 1610?).
Overleden: tussen 17 maart 1661 en 19 juni 1663.

Eerste huwelijk met Annetge Hendricksdr. In 1633 waren zij nog getrouwd. Uit dit huwelijk één zoon:
1.   Pieter Maertensz Warmont.

Tweede huwelijk met Maritgen Florisdr de oude Wassenaer, dochter van Floris Pietersz Wassenaer en Trijntje Dignomsdr de Roode. In een akte uit juni 1663 staan de kinderen van Maritge Florisdr van Wassenaer, weduwe van Maerten Janszn Warmont. Maerten was in Voorhout overleden. Het waren zes meerderjarige en drie minderjarige kinderen. De leeftijd waarop men meerderjarig werd, was toen 25 jaar.

2.   Hendrick Maertensz Warmont.
3.   Lenaert Maertensz Warmont. In 1670 was hij gehuwd met Aefge Lourisdr. Hij was boer en bezat rond 1675 een boerderij en landerijen in Noordwijkerhout. Lenaert leefde nog in         1699.
4.   Jan Maertensz Warmont. Zie VII.
5.   Jeroen Maertensz Warmont.
6.   Jannetge Maertensdr Warmont, gehuwd met Thonis Gerritszn.
7.   Maritge Maertensdr.
8.   Floris Maertensz Warmont (in 1663 minderjarig). Gedoopt op 2 februari 1642 in Wassenaar. Hij huwde Aechie Cornelis Duyndam en overleed in of voor 1682.
9.   Annetje Maertensdr (in 1663 minderjarig).
10. Crijntge Maertensdr (in 1663 minderjarig)

In 1635 kocht Maerten Jansz Warmont aan de Heerweg in Voorhout een ‘woning als huis en erf met barg alsmede 4 morgen 391 roe land’. Kosten: 6300 gulden. Zijn schoonmoeder had een hypotheek op het geheel. In 1656 werd Maerten Jansz Warmont genoemd als wonende te Voorhout. Van 1633 tot en met 1663 pachtte Maarten Jan Pietersz Schouten een aantal weilanden.

VII.      Jan Maertensz van Warmond

Geboren: niet later dan ca. 1638 (hij was in juni 1663 meerderjarig, dus 25 jaar of ouder).
Overleden: 1671-1674.

Jan Maertensz van Warmont trouwde met Maertje Huijbertsdr van Egmond. Op 11 juli 1661 waren zij al getrouwd en woonden toen in Voorschoten. Vrij snel daarna verhuisden zij naar Wassenaar, waar vanaf 1663 hun kinderen werden geboren. Jan Maertensz moet uiterlijk begin 1674 zijn overleden, want Maertgen hertrouwde in april 1674 in Wassenaar.

Kinderen.
1.   Maerten Jansz. Gedoopt op 9 juni 1663 te Wassenaar. Getuige: Jacob Maertensz.
2.   Maertje Jansdr. Gedoopt op 22 juli 1664 te Wassenaar. Getuigen: Leendert Maertensz en Jannetge Florisdr. Gehuwd op 3 februari 1692 te Wassenaar met Marijtje Jansdr Ammerlaen, die op 22 december 1721 te Wassenaar overleed.
3.   Pieter Jansz. Geboren circa 1666. Zie VIII.
4.   Claes Jansz. Gedoopt op 1 januari 1667 te Wassenaar. Op 16 november 1692 getrouwd met Jannetje Cornelisdr van der Meer. Hij woonde in 1693 in Zoeterwoude.
5.    Jan Jansz. Gedoopt op 30 november 1668 te Wassenaar.
6.    Jan Jansz. Gedoopt op 2 oktober 1669. Hij trouwde drie keer: op 11 juni 1690 met Jaepje Jansdr Lubbe, op 3 mei 1705 met Jannetje Fuijtte van Leeuwen en op 4 november 1714 met Ate Jacobsdr van Veen. Overleden op 16 september 1739 te Wassenaar.
7.    Cornelis Jansz. Gedoopt op 20 januari 1671 te Wassenaar. Getuigen: Pieter Maertensz en Jannetje Maertensz.

VIII.      Pieter Jansz Warmond

Geboren: circa 1666.
Overleden: hij leefde nog in 1715.

Pieter Jansz Warmont trouwde twee keer. De eerste keer met Jannetje Huijgedr van Swieten op 16 mei 1688 voor het gerecht, het dorpsbestuur, in Wassenaar. Bruid en bruidegom woonden in Wassenaar. Jannetje was op 3 december 1658 gedoopt te Wassenaar. Haar ouders waren Huijch Pietersz en Meijnsje Reijersdr en de doopgetuigen waren Pieter Claesz van Swieten en Neeltje Huijgen.

Pieter Jansz en Jannitgen kregen hun eerste twee kinderen in Wassenaar. Tussen september 1690 en augustus 1691 verhuisden zij naar Poelgeest, een gedeelte van Oegstgeest. Daar kregen zij nog vier kinderen.

Kinderen uit dit huwelijk.
1.    Jan. Gedoopt op 28 maart 1689 te Wassenaar. Hij pachtte in 1725 een woning en land op het landgoed Poelgeest.
2.   Meijnsje. Gedoopt op 5 september 1690 te Wassenaar.
3.   Hugo. Geboren in Poelgeest, op 27 augustus 1691 in Oegstgeest gedoopt.
4.   Adrianus (Arij). Geboren in Oegstgeest, op 7 februari 1693 gedoopt. Hij trouwde op 23 februari 1721 in Oegstgeest met Seijtje Jacobsdr van Beek, geboren in Voorhout.
5.   Cornelis. Hij werd op 28 november 1694 in Oegstgeest gedoopt. De doopgetuigen waren Klaas Janse van Warmont en Marietje Jans. Zie IX.
6.   Joannes. Gedoopt op 17 april 1698 te Oegstgeest.
7.   Maria. Gedoopt op 17 april 1698 te Oegstgeest.
8.   Martinus. Gedoopt op 30 augustus 1699 te Oegstgeest. De doopgetuigen waren Jan Janse Warmont en Maertje Janse.

Pieter Jansz’s tweede huwelijk werd in 1712 gesloten. Ondertrouw op 6 augustus 1712 te Oegstgeest als Pieter Jansz Warmondt, weduwnaar van Jannetje Huijgens van Swieten, wonende te Oegstgeest. Hij hertrouwde op 21 augustus 1712 te Oegstgeest met Sijburch Jacobs van Leeuwen, weduwe van Willem Jansz Langerlaan, die in 1712 ‘onder Hazerswoude’ woonde. Pieter Jansz leefde nog in 1715.

IX.      Cornelis Pietersz Warmond

Gedoopt op 28 november 1694.
Overleden: hij leefde nog begin 1733.

Op 22 april 1724 ging Cornelis Pietersz Warmont in Zoeterwoude in ondertrouw met Marijtje Claase van Rhijn. Cornelis woonde op dat moment in Oegstgeest en Marijtje in Zoeterwoude. Ze trouwden in Oegstgeest op 7 mei 1724. Cornelis en Marijtje gingen wonen in Poelgeest, een gedeelte van het dorp Oegstgeest.

Kinderen uit dit huwelijk.
1.    Nicolaus. Op 5 mei 1725 in Oegstgeest gedoopt.
2.   Jannetje. Op 7 oktober 1726, in Oegstgeest, gedoopt. Getuigen: Arie Pieterse Warmont en Antje Willems.
3.   Anna. Gedoopt op 30 december 1727 in Oegstgeest. Getuigen: Arie Pietersz van Warmond en Antje Willemsz Langelaen.
4.   Petrus. Gedoopt op 15 november 1730 in Oegstgeest. Getuigen: Antje Willemsz Langelaen als vertegenwoordigster van Sijbrechtje van Leeuwen, en Huijg Pietersz Warmont. Pieter Keesse van Warmond ging op 29 augustus 1755 in Oegstgeest met Dirkje Cornelis van Veen (meerderjarig) uit Oegstgeest in ondertrouw, vanwege hun financiële staat in de klasse ‘pro deo’. Zij ondertekenden met hun merk en waren dus analfabeet.
5.   Martinus. Gedoopt op 5 februari 1733. Geboren in Poelgeest, Oegstgeest. Zie X.

X.      Martinus (Maarten) Cornelisse Warmond

Gedoopt op 5 februari 1733, geboren in Poelgeest, Oegstgeest.
Overleden: op 2 november 1797 werd geregistreerd dat Maarten Warmond, woonachtig op het Levendaal in Leiden, was overleden en in Oegstgeest was begraven.

Huwelijk op 23 mei 1762 voor het gerecht (dorpsbestuur) in Zoeterwoude. Maarte Cornelisse Warmonde trouwde met Amplonia (Pleuntje) Aerisz Houwniet (Houniet), beide woonden ‘onder Soeterwoude’. Pleuntje Houwniet, Levendaal, werd op 18 juli 1806 geregistreerd als overleden en werd in Oegstgeest begraven. Zij was 71 jaar geworden.

Maarten en Pleuntje woonden in Zoeterwoude, in het poldergebied Weipoort. Tussen januari 1764 en maart 1765 verhuisden zij van Zoeterwoude naar Leiden.

Kinderen uit dit huwelijk.
1.   Cornelis Warmont. Gedoopt op 15 januari 1764 in Zoeterwoude. Ouders: Maarte Warmont en Pleuntje Houniet. Eén van de getuigen was Jannetje Warmond.
2.   Cornelis Warmont. Gedoopt op 11 maart 1765 in Leiden. Op 14 oktober 1785 ging Cornelis Warmond, timmermansknecht, in ondertrouw met Anna Maria Vermey. Getuige bij de ondertrouw was vader Maarten Warmond, die toen op het Levendaal woonde. Cornelis en Anna woonden in 1820 in de Bakkersteeg, wijk 6, nr. 581. Anna Maria Vermey overleed op 22 november 1820. Zij was naaister.
3.   Adriaan van Warmont. Gedoopt op 21 september 1767 in Leiden.
4.   Maria van Warmont. Gedoopt op 14 april 1772 in Leiden.
5.   Adriaan Warmond. Geboren op 10 maart 1780 in Leiden. Zie XI.

In 1782 kocht Maarten twee huisjes, op het Levendaal (zuidzijde) en in de Gortestraat, beide in het bon (stadswijk) Zuidrijnevest. Deze huizen kwamen op 5 april 1811 in handen van zoon Arij Warmond.

XI.      Adrianus (Arij) Warmond

Geboren op 10 maart 1780, gedoopt op 11 maart 1780.
Overleden op 7 december 1831, in het Ceciliagasthuis.

Arie Warmond trouwde twee keer. Het eerste huwelijk was in 1807 (ondertrouw: 21 augustus 1807), met Maria (Marijtje) van Meurs, dochter van Kors van Meurs en Anna (Antje) Geleveent. Arie woonde in 1807 op het Levendaal en Marijtje op de St. Jacobsgracht. Marijtje van Meurs werd op 18 augustus 1783 in Leiderdorp geboren en overleed op 17 april 1813.

Kinderen uit het eerste huwelijk.
1.   Apollonia Warmond. Geboren/gedoopt op 21 juli 1808.
2.   Christianus Warmond. Geboren/gedoopt op 29 juli 1809.
3.   Maria Warmond. Geboren/gedoopt op 19 december 1811, overleden op 11 januari 1812.
4.   Martinus Warmond. Geboren op 3 april 1813, overleden op 17 juni 1883.

Het tweede huwelijk van Arie Warmond was op 28 april 1814 met Maria (Marytje) van der Wilk, dochter van Sijme van der Wilk en Geertruy Lelyveld. Marijtje was in 1788 geboren in Voorburg. Zij overleed op 24 juli 1829. Ze woonden toen in de Pakstraat, wijk 3.

Kinderen uit het tweede huwelijk.
5.   Maria Warmond. Geboren op 21 mei 1815, overleden op 19 juni 1816.
6.   Hendrikus van Warmond. Geboren op 12 november 1816. Zie XII.
7    Johannes. Geboren op 22 februari 1819, overleden op 26 november 1834.
8.   Simon Warmond. Geboren op 4 juli 1820, overleden op 3 oktober 1835.
9.   Cornelis Warmond. Geboren op 30 maart 1823, overleden op 5 juli 1827.
10. Maria Warmond. Geboren op 25 augustus 1826, overleden op 18 februari 1827.
11. Geen naam. Een kind doodgeboren/overleden op 1 april 1828.

Johannes Warmond overleed op 26 november 1834 in het RK-Weeshuis. Op 3 oktober 1835 overleed een Samuel Warmond in dat weeshuis, kind van deze ouders, waarschijnlijk was Simon bedoeld.

Arij was van beroep melkverkoper (1815), metselaar (1826), zuivelhandelaar, melkslijter (1831). Maria van Meurs was melkverkoopster en Maria van der Wilk was boerenarbeidster. Het gezin van Arie woonde in de jaren 1809-1823 op het Levendaal, wijk 3, nr. 223; in februari 1827 in de Haverstraat, wijk 3, nr. 104, in juli 1827 in de Marestraat, wijk 3, nr. 104.

XII.      Hendrikus Warmond

Geboren op 12 november 1816.
Overleden op 8 oktober 1859.

Gehuwd op 28 januari 1841 met Elisabeth Christina Fiolet (geboren 13 september 1820), dochter van Johannes Fiolet en Wilhelmina Christina Sauer. Beiden waren analfabeet.

Kinderen uit dit huwelijk.
1.   Maria Apolonia Christina Warmond. Geboren op 27 december 1841. Trouwde op 14 april 1880 met Gerrit Bonte.
2.   Wilhelmina Johanna Hendrica. Geboren op 7 september 1844, overleden op 9 oktober 1859.
3.   Antonie Johannes Arnoldus Warmond. Geboren op 16 december 1847. Zie XIII.
4.   Elisabeth Christina Antonia. Geboren op 1 januari 1851.
5.   Hendrikus Johannes Antonius. Geboren op 26 januari 1854 en overleden op 16 januari 1928.
6.   Johanna Christina (Catharina?). Geboren op 16 december 1857, overleden op 20 oktober 1859.

Beroep van Hendrik: metselaarsknecht (1844), metselaar (1841, 1857), stoker (1851). Hij woonde in 1841 op de Haarlemmerstraat en in 1847 en 1857 op de Langegracht.

XIII.      Antonie Johannes Arnoldus Warmond

Geboren op 16 december 1847.
Overleden op 14 mei 1918.

Gehuwd op 11 januari 1871 met Catharina Pont (overleden 27 januari 1938), dochter van Abraham Pont en Margaretha van Nierop.

Kinderen uit dit huwelijk.
1.  Hendricus Jeroen Johannes. Geboren op 29 oktober 1871, overleden op 20 februari 1945. Hij trouwde op 27 december 1893 met Lydia Roos (geboren 2 november 1869). In 1894 was hij fabrieksarbeider, in 1900 sjouwerman.
2.  Elisabeth Catharina Antonia. Geboren op 1 november 1875. Zij trouwde op 26 juni 1901 met Johannes Jacobus Rozier.
3.  Antonius Johannes Arnoldus. Geboren op 15 februari 1878.
4. Jacobus Antonius Johannes. Geboren op 19 december 1879, overleden op 21 februari 1955.
5.  Antonius Gerardus. Geboren op 12 juni 1883. Hij trouwde op 16 december 1903 met Catharina Neuteboom.
6.  Abraham Antonius Johannes. Geboren op 16 juni 1886.
7.  Jeronimus Hendricus Johannes. Geboren op 13 december 1889, overleden op 29 september 1902.
8.  Christiaan. Geboren op 28 januari 1893. Zie XIV.
9.  Catharina Elisabeth. Geboren op 25 juli 1898. Zij trouwde op 26 februari 1919 met Gijsbertus Collé.

Beroep Antonie: sjouwer (1875, 1883, 1889, 1893, 1898), werkman (1879). Hij woonde in 1878 op de Uiterste Gracht.

XIV.      Christiaan Warmond

Geboren op 28 januari 1893.
Overleden op 6 september 1970.

Gehuwd op 29 december 1915 met Johanna (Anna) Carton (geboren op 6 januari 1895, overleden op 8 april 1975), dochter van Andries Carton en Koosje de Boer.

Zij kregen drie kinderen.
1.     Catharina Jacoba. Zie XV.
2.     Jacoba. Geboren op 2 augustus 1918. Gehuwd met Nicolaas Stokkermans (geboren op 11 juni 1913 in Deventer, overleden op 14 juni 1990). Overleden op 11oktober 1999.
3.     Johanna Christina. Geboren op 23 oktober 1926. Gehuwd op 8 september 1948 met Nicolaas Antonius Blom (geboren op 19 juni 1926). Overleden op 26 augustus 2005 te Nieuwkoop.

Het gezin woonde in de Groenesteeg, op nummer 37D. Christiaan Warmond werkte als sjouwer, onder meer bij het lossen van vrachtschepen met ongebluste kalk. Later werkte hij bij de gemeente Leiden (groenvoorziening en veemarkt).

XV.      Catharina Jacoba Warmond

Geboren op 7 februari 1916.
Overleden op 12 mei 1987.

Gehuwd op 17 april 1935 met Hendrik Ladan (geboren op 8 juni 1914, overleden op 13 juli 1984), zoon van Reinier Ladan en Gerritje Nagtegaal.

Zij kregen vijf kinderen.
1.       Reinier Christiaan Ladan. Geboren op 30 september 1935.
2.       Catharina Johanna Ladan. Geboren op 6 december 1936, overleden op 3 augustus 2013.
3.       Hendrik Ladan. Geboren op 10 maart 1943.
4.       Christiana Jacoba Ladan. Geboren op 25 februari 1946.
5.       Rudolph Ladan. Geboren op 21 mei 1956.